Kostnadsanalys


Om du är intresserad av finansiell benchmarking mot omvärlden så kan du använda Benchtells Kostnadsanalys. Här jämförs era kostnader genom att de ställs mot andra organisationers i förhållande till bl.a. bransch, omsättning och antal anställda.
Används primärt av två anledningar
1. Man är intresserad av Spend-/Kostnadsanalys på en övergripande nivå för att kontrollera hur den egna verksamhetens kostnader förhåller sig i jämförelse med andra liknande verksamheter.

2. Man har ett stort antal avtal som man vill jämföra via Benchtells Avtalsjämförelse, men man vill göra en första gallring av vilka avtalskategorier som man bör prioritera. Kostnadsanalysen ger precis en sådan initial indikation eftersom en hög kostnad i kombination med ett lågt index är en fingervisning om att man bör prioritera avtalen inom denna kontogrupp.

Resultat
Med hjälp av Kostnadsanalysen kan ni jämföra era kostnader med andra liknande verksamheters kostnader genom att de sätts i förhållande till bransch, omsättning, antal anställda och andra parametrar. Viktningen av de olika parametrarna varierar beroende på vilka kostnadsposter som ni väljer att jämföra.

Resultatet av jämförelsen åskådliggörs i ett index mellan 0-100. Ett lågt index innebär att ni har högre kostnader än genomsnittet (genomsnittligt index är 50) och ett högt index innebär att ni har lägre kostnader än genomsnittet.

Ange era kostnader eller importera information från ert Affärssystem
Vid användning av Kostnadsanalys anger ni era kostnader per kontogrupp och får omedelbart en bedömning i form av en indexsiffra. Uppgifterna som ni matar in kan hämtas från verksamhetens ekonomisystem, årets budget eller genom att man gör en uppskattning. Ju mer noggrann man är desto mer korrekt blir givetvis jämförelsen.

Att importerar data från ert Affärs- eller Ekonomisystem är det mest exakta tillvägagångssättet och dessutom det mest tidseffektiva. Börja med att exportera bokföringsdata ifrån ditt ekonomisystem i SIE4-format. Importera därefter filen i vår Kostnadsanalys. Benchtells importrutin hjälper dig att välja ut exakt det som skall jämföras.

Benchtell har stöd för import av information ifrån bl.a. följande Affärssystem: